Pinned toot

Sirous Chamlou a traduit en persan le livre de Camillo Berneri qui a pour titre en italien : "Mussolini grande attore". Ce livre a été publié en Angleterre mais peut être aussi disponible en .
mehripublication.com/product-p
سیروس شاملو کتاب کامیللو برنه‌ری را با عنوان «روان‌پژوهی یک دیکتاتور» ترجمه کرده است. هر چند این کتاب در انگلستان منتشر شده اما در ایران نیز در دسترس است. کامیللو برنه‌ری یک آنارشیست بود و سرانجام در بارسولانا توسط نیروهای استالین تیرباران شد.

Pinned toot

Le nouvel an iranien commence le 21 mars. est allée tout près de la prison où est embastillé son fils, le prisonnier politique anarchiste , Elle présente ses vœux à tou.tes les épris.es de liberté et souhaite que la nouvelle année soit celle de la libération de toutes et tous en de la dictature.
پیام ، مادر زندانی سیاسی آنارشیست برای سال نو و

Pinned toot

Les graffiti sont une bonne façon de communiquer en alors que les groupes d'opposition sont interdits et tous les moyens d'expression censurés et l'Internet est filtré. Des anarchistes ont marqué sur les murs:
آنارشیست‌ها در روزهای اخیر به دیوارنویسی روی آورده‌اند:

Cinq jeunes arrêtés pendant les protestations contre la cherté de la vie en décembre 2017 en risquent la peine de mort. 30 ans, 31 ans, 38 ans, 27 ans et 29 ans.
پنج تن از معترضان در خطر اعدام قرار دارند:
، متولد ۱۳۷۰
، متولد ۱۳۶۹
، متولد ۱۳۶۲
، متولد ۱۳۷۳
، متولد ۱۳۷۱

La diya est un terme coranique qui désigne le prix du sang, une compensation financière expiatoire que doit payer l'auteur d'un homicide à la famille de la victime. Le régime des mollahs en a publié les montants pour un fœtus: 480 millions de tomans pour un garçon, la moitié pour une fille et 360 millions si le sexe n'est pas connu.
قوه قضائیه دیه جنین را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان برای پسران، نصف آن را برای دختران و ۳۶۰ میلیون تومان در صورتی که جنسیت جنین مشخص نباشد، اعلام کرد.

Les retraité.es ont manifesté dans une quinzaine de villes en ce matin pour une troisième fois depuis le début de l'année iranienne (le 21 mars). A part des revendications sur leur situation déplorable, elles et ils ont demandé le boycott des prochaines "élections présidentielles".
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بامداد امروز برای سومین بار از آغاز سال نو، در دست‌کم پانزده شهر ایران دست به تجمع و اعتراض زدند و ضمن مطالبه بهبود معیشت، خواهان تحریم انتخابات آینده ریاست‌جمهوری شدند.

Ce matin, les retraité.es ont été, une nouvelle fois dans les rues d'une quinzaine de villes d' pour exiger l'augmentation des pensions. Mais à l'approche de la mascarade dite "élections présidentielles", les manifestant.es ont aussi appelé au boycott.
صبح امروز بازنشستگان بار دیگر در چندین شهر تجمع کردند، اما شعارهایی برای تحریم انتخابات نیز دادند.
فقط کف خیابون بدست میاد حقمون
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی
ما دیگه رای نمی‌دیم از بس دروغ شنیدیم
ما دیگه رای نمی‌دیم عدالتی ندیدیم

Sirous Chamlou a traduit en persan le livre de Camillo Berneri qui a pour titre en italien : "Mussolini grande attore". Ce livre a été publié en Angleterre mais peut être aussi disponible en .
mehripublication.com/product-p
سیروس شاملو کتاب کامیللو برنه‌ری را با عنوان «روان‌پژوهی یک دیکتاتور» ترجمه کرده است. هر چند این کتاب در انگلستان منتشر شده اما در ایران نیز در دسترس است. کامیللو برنه‌ری یک آنارشیست بود و سرانجام در بارسولانا توسط نیروهای استالین تیرباران شد.

Hier, avant que le onzième rassemblement des retraités se tienne dans une quinzaine de villes en , la police politique des mollahs a arrêté l'ouvrier retraité , soupçonné comme l'un des organisateurs.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دیروز، پیش از آن که یازدهمین تجمع سراسری بازنشستگان برگزار شود، کارگر بازنشسته را به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان دستگیر کردند.

Show thread

Les retraités ont organisé de nouveaux rassemblement dans plusieurs villes d' pour exiger l'augmentation des pensions. La plupart d'entre elleux sont sous le seuil de pauvreté.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی امروز بار دیگر در چندین شهر تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری‌ها شدند. اکثریت آنان زیر خط فقر هستند.

Il y a 150 ans, l'on affichait la décision de la sur la séparation de la religion et de l’État. Aurait-on cru que 150 ans plus tard un pays comme l' soit encore sous le joug néfaste d'une théocratie sanguinaire? Vive la Commune partout !
صدوپنجاه سال پیش نخستین تصمیم خود را منتشر کرد:
۱) کلیسا از حکومت جدا می‌شود.
۲) بودجه مذاهب قطع می‌شود.
۳) تمام اموال مذهبی...دارایی عمومی اعلام می‌شود.
۴) گزارشی از این اموال تهیه می‌شود...و در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

Ce sont des ouvriers d'une grande entreprise de cannes à sucre à en . Ils ont eu des contrats à durée déterminée d'un an puis de six mois ensuite de trois mois et maintenant sans aucun contrat de travail. Ils protestent depuis 8 jours.
کارگران دفع آفات هشت روز است که اعتراض می‌کنند چرا که قراردادهایشان از یک سال به شش ماه و از شش ماه به سه ماه و سپس عدم قرارداد تبدیل شده است. در نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان، کارگران بسیار بیش از این حقوقی دارند.

Durant l'année dernière (selon le calendrier iranien du 21 mars 2020 au 20 mars 2021), le régime des mollahs a exécuté 249 personnes en . Les diverses forces policières ont tué 101 autres citoyen.nes. D'autres châtiments moyenâgeux ont été appliqués, entre autres, 4 amputations de mains pour vol et 871 coups de fouet.
حکومت قرون وسطائی اسلامی در سال گذشته خورشیدی ۲۴۹ نفر را اعدام کرد. نیروهای انتظامی ۱۰۱ نفر را کشتند. همچنین ۴ حکم قطع دست و ۸۷۱ ضربه شلاق اجرا شدند.

Le nouvel an iranien commence le 21 mars. est allée tout près de la prison où est embastillé son fils, le prisonnier politique anarchiste , Elle présente ses vœux à tou.tes les épris.es de liberté et souhaite que la nouvelle année soit celle de la libération de toutes et tous en de la dictature.
پیام ، مادر زندانی سیاسی آنارشیست برای سال نو و

Elle a tout juste 150 ans aujourd'hui et sa jeunesse de lutte et revendicative est époustouflante. La n'est pas morte, vive la Commune!
امروز دقیقاً ۱۵۰ ساله شد و جوانی مبارزاتی و مطالباتی‌اش هنوز وجود دارد. کمون نمرده است، زنده‌باد کمون!

Les cheminots de plusieurs régions en sont en grève depuis quelques jours. Mais ce matin 270 ouvriers d' ont été menacés de licenciement à cause de leur mouvement. Les grévistes exigent tout simplement le paiement des arriérés de salaire.
کارگران راه‌آهن چندین منطقه ایران چند روز است که برای پرداخت دستمزدهای معوقه در هستند. اما امروز خبر رسید که کارفرمایان ۲۷۰ کارگر ، نورآباد و مشگ‌آباد را به علت اعتصاب به اخراج تهدید کردند.

Aujourd'hui, le 12/03/2021, les forces de répression en ont commis un nouveau crime. Ils ont tiré sur des soukhtbars au port Kuhestak. Il y a au moins un mort, Mehdi Reissi. Les Pasdaran doivent arrêter d'assassiner les Baloutchis.
امروز نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی بار دیگر در بندر کوهستک به سمت سوخت‌بران تیراندازی کردند. دست کم یکی از آنان به نام مهدی رئیسی جان خود را از دست داد. سپاه پاسداران باید از کشتار سوخت‌بران دست بکشد. جنایت کافی‎ست.

Show thread

Les cheminots du et du en sont en grève depuis 4 jours. Les ouvriers de débrayent aujourd'hui et ceux de ont bloqué la ligne. Ils demandent le paiement des arriérés de salaire.
کارگران و چهار روزه شد. کارگران از امروز به اعتصاب می‌پیوندند. کارگران نگهداری علاوه بر اعتصاب خط را مسدود کردند. کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی ضمن اعلام این خبرها نوشتند که کارگران خواهان گسترش اعتصاب برای پرداخت معوقات هستند.

Voici une autre photo datée de ce jour. Des femmes kurdes à au d', à l'occasion du , la journée internationale de lutte pour les droits des femmes ont un écriteau sur lequel est marqué: Aucune n'est possible sans présence des femmes.
عکسی از زنان در به مناسبت روز جهانی مبارزه زنان برای آزادی و برابری.

Show thread

La République islamique ne reconnaît pas le comme journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elle n'autorise aucune manifestation en . Les femmes essayent de la célébrer en comité réduit comme ici à la ville de , pourtant réputée comme très religieuse. Sur les banderoles: L'émancipation de la femme est la mesure de celle de la société et Mettez fin à l'exclusion des femmes, vive le 8 mars, journée internationale des femmes.
بزرگداشت هشت مارس امروز در .

Les forces de répression ont arrêté 2 femmes et 7 hommes au rassemblement de ce matin devant le ministère du travail à en . A part et , les autres ont été libérés. Kamyar a été tabassé de sorte que son œil droit est blessé.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو زن و هفت مرد را در تجمع امروز صبح در دستگیر کردند. به جز و ، همه دستگیرشدگان آزاد شدند. دوستان کامیار می‌گویند که او را چنان زده‌اند که جشم راستش آسیب دیده است.

Show thread

Le troisième manifestant qui a été arrêté ce matin devant le ministère du travail à en s'appelle . Il est enseignant. Beaucoup de participants avaient un certain âge car retraités, mais la répression a été comme d'habitude sauvage.
سومین نفری که در تجمع امروز صبح مقابل وزارت کار در دستگیر شده است نام داد و معلم است. هر چند بیش‌تر شرکت‌کنندگان بازنشستگان بودند، اما سرکوب‌گران خشونت فراوانی اعمال کردند و عده‌ای را نیز زخمی نمودند.

Show thread

Le Syndicat des ouvriers Vahed (transports en commun de ) confirme l'attaque des forces de répression contre le rassemblement de ce matin devant le ministère du travail. Il confirme l'arrestation de et qui est journaliste économique. Le Syndicat Vahed est illégal en selon le régime.
سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن حمله مأموران امنیتی به تجمع مقابل وزارت کار دستگیری را تأیید کرد و افزود که خبرنگار نیز بازداشت شده است.

Show thread
Show older
Masthead

All the news that's fit to toot. Sign up here.