നീയെന്താണെന്നോ ഞാൻ എന്താണെന്നോ അറിയാതെ ആണ് നമ്മൾ മിണ്ടുന്നത് 💜 നിമിഷങ്ങളിൽ ആണ് ജീവിതം

Masthead

All the news that's fit to toot.